збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Управление проектами, проектный менеджмент

Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий
 


Руденко Аля
стихи >

 

 
 
 

Методичні рекомендації
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти
Спеціальності 7.01.01.01
«Дошкільне виховання»

УДК: 372.2(07)

Методичні рекомендації до курсу „Виразне читання та основи культури мовлення” містять відомості з теорії та практики виразного читання, необхідні для студентів факультету „Психологія педагогіка дошкільна”, які можуть бути використані при опануванні курсу „Виразне читання та основи культури мовлення”, зокрема для самостійної роботи студентів.
Для студентів і викладачів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Укладач: кандидат. пед. наук, Руденко Ю.А.

Рецензенти: канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти Непомняща І.М.;
канд.. пед. наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Монке О.С.;

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.Одеса) ім.. К.Д.Ушинського (протокол № 4 від 24 листопада 2005 року)

Зміст

Попереднє слово

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу „Виразне читання та основи культури мовлення”
Тема 1. Предмет і завдання курсу „культура мовлення та виразне читання”

Тема 2. Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання
Тема 3. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії

Змістовий модуль 2. Загальна система виразного читання. Методика підготовки до публічного виступу за основними напрямами
Тема 1. Засоби логіко-емоційної виразності читання

Тема 2. Теоретичні положення і методика практичного використання засобів логіко-емоційної виразності
Тема 3. Позамовні (рухові) засоби виразності

Змістовий модуль 3. Практичне використання засобів логіко-емоційної виразності читання
Тема 1. Особливості читання творів різних жанрів

Тема 2. Підготовка твору для читання та аналізу його з дітьми

Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Контрольні запитання до курсу

Рекомендована література

далі

Tenet Banner System