збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу „Виразне читання та основи культури мовлення”

 

Теми лекційних занять

Всього годин

Лекції

Семінари

Практичні

Лабораторні

Самостійні

1

Предмет і завдання курсу культура мовлення та виразне читання

6

2

2

 

 

2

2

Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання

6

2

2

 

 

2

3

Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії

6

2

 

2

 

2


Тема 1 Предмет і завдання курсу «Культура мовлення та виразне читання

План

 1. Вступ
 2. Мова і мовлення в аспекті лінгводидактики
 3. Нормативність і культура українського мовлення
 4. Культура мовлення та виразне читання як педагогічна дисципліна
 5. Предмет, об’єкт, завдання курсу „Культура мовлення та виразне читання”
 6. Міжпредметні зв’язки з іншими методиками
 7. Аспекти культури мовлення

Література

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. –Львів: Світ, 1990.
 2. Вагапова Д.Х. Риторика в интелектуальных играх и тренингах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.
 3. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. –Тернопіль. 2001
 4. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М.: Прогресс, 1992.

Культура мовлення та виразне читання – педагогічна дисципліна, предметом якої є норми літературної мови, види спілкування, його принципи і правила, етичні норми спілкування, функціональні стилі мовлення, основи мистецтва слова, труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури суспільства. Об’єкт – процес організації виразного читання дошкільників. Завданнями курсу є - закріплення і вдосконалення навичок володіння нормами української літературної мови;- формування комунікативної компетенції спеціаліста. Навчання професійного спілкування в галузі обраної спеціальності. Розвиток мовної майстерності для підготовки до професійних ситуацій спілкування (ведення батьківських зборів, проведення спортивних свят, ранків тощо).Підготовка студентів до організації роботи з художніми творами та їх виразного читання.

Аспекти культури мовлення: Нормативний. Комунікативний. Етичний. Виокремлення культури мовлення в окрему дисципліну. Міжпредметні зв’язки з іншими фаховими методиками та дитячою літературою та іншими науками: функціональна стилістика, теорія мовних актів, лінгвістична прагматика, лінгвістика текста, соціолінгвістика.

Основні поняття: культура мовлення, виразне читання, предмет, об’єкт, завдання, методика, методи.

Культура мовлення це такий вибір і така організація мовних засобів, і така організація мовних засобів, які в певній ситуації спілкування за умов дотримання сучасних мовних норм та етики спілкування дозволяють отримати найбільший ефект у досягненні комунікативних завдань.

Культура мовлення та виразне читання – педагогічна дисципліна, предметом якої є норми літературної мови, види спілкування, його принципи і правила, етичні норми спілкування, функціональні стилі мовлення, основи мистецтва слова, труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури суспільства.

Предметом методики є процес організації виразного читання дошкільників.

Об’єкт вивчення – мовленнєва діяльність дітей.

Завдання курсу – закріплення і вдосконалення навичок володіння нормами української літературної мови. Формування комунікативної компетенції спеціаліста. Навчання професійного спілкування в галузі обраної спеціальності. Розвиток мовної майстерності щодо підготовки до професійних ситуацій спілкування (ведення батьківських зборів, проведення спортивних свят, ранків). Підготовка студентів до організації роботи з художніми творами та їх виразного читання.

Функціональна стилістика – вивчає особливості мовних норм у зв’язку з різними функціональними стилями мовлення, володіння стилями, стилістичні зміни в мовленні та мові.

Теорія мовних актів – вивчає мовленнєві дії того, хто говорить, і того, хто слухає, і правила ефективного ведення діалогу і підготовки монологу.

Лінгвістична прагматика – вивчає мету учасників спілкування та методи її досягнення, ставлення людини до свого мовлення та мовлення інших.

Лінгвістика тексту вивчає норми побудови цілого тексту та його роль у спілкуванні людей, структурні та стилістичні особливості текстів.

Соціолінгвістика вивчає мовну ситуацію в суспільстві, вплив суспільних факторів на культуру мовлення та культури мовлення на суспільне життя.

зміст ... назад ... далі