збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал  
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Рекомендована література

 1. Абрамович Г.А. Краткий словарь литературоведческих терминов. –М.: Просвещение, 1985. –207 с.
 2. Андросова В.Н. Обучение детей восприятию художественнной литературы // Дошк. восп. –1986. -№2. –с.14-20.
 3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.: Сов. Энциклопедия, 1969. –608 с.
 4. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. –Львів.: Світ, 1990. –232 с.
 5. Базовий компонент дошкільної освіти
 6. Березіна О.М., Павловська Т.О. Мовні ігри та забави: Навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Мальва. –ОСО, 1999. –107 с.
 7. Богуш А.М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. –Одеса, 2004.
 8. Богуш А.М., Аматьєва О.П., Хаджирадєва С.К. Культура речевого общения детей дошкольного возраста: Методическое пособие.-Одесса, 2003. -251 с.
 9. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Навчальний посібник. –Запоріжжя: ЛІПС, ЛТД, 2000. –236 с.
 10. Богуш А.М., Орланова Н.П., Зеленко Н.І., Лихолетова В.Н. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. –К.: Вища школа, 1992. – 414 с.
 11. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах: Навчальний посібник. –К.: Вища школа, 1993. –327 с.
 12. Боса Л.П., Хоменко Л.М. Мандрівка в книжкове царство. Ігри – заняття для дітей старшого дошкільного віку. –К.: ВФ “Пальміра”, 1998. –45 с.
 13. Вагапова Д.Х. Риторика в интелектуальных играх и тренінгах. М.: Цитадель, 2001. -460 с.
 14. Виноградов В.В. О теории художественнной речи: Учеб пособ. –М.: Высшая школа, 1971. –240 с.
 15. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. –М.: Госполитиздат, 1959. –657 с.
 16. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М.Богуш. –Одеса: Маяк, 1999. –88с.
 17. Водолага Н.В. Театральна абетка. –Донецьк: Лебідь, 2000. –108 с.
 18. Гавриш Н.В. Художнє слово і дитяче мовлення: Метод. Посібник для вихователів. –Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1999. –170 с.
 19. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці. –Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2001. –218 с.
 20. Гавриш Н.В. Розвиток словесної творчості дітей як педагогічна проблема // Науковий вісник Південнноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – Вип 12. –с. 5-12.
 21. Гавриш Н.В. Де беруться казки// Джміль. –2001. -№1. С. 3-7.
 22. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. –140 с.
 23. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. –К.: Вища шк., 1985. –360 с.
 24. Головин Б.Н. Введение в языкознание. –М.: Высш шк, 1983. –231с.
 25. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб для вузов по спец. Рус. Язык и литература –2-е изд. Испр. –М.: Высшая школа, 1988. –320с.
 26. Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах. –М.: Высшая школа, 1987. –203 с.
 27. Головата А.М. Культура усного і писемного професійного мовлення. Посібник для студентів. –Тернопіль, 1997. – 192 с.
 28. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. –М.: Просвещение, 1968. –206 с.
 29. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. –М.: культура и спорт «Юнити», 1997. –268 с.
 30. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. К., 2005.
 31. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. –М.: Рус. Яз., 1991. –т.4. –638 с.
 32. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку/ Наук. керівник О.В.Проскура. –К.: “Освіта”, 1993. –269 с.
 33. Дідук Г.І. Вивчення засобів емотивності на уроках української мовиу 5-7 класах. –Тернопіль, 2000. –202 с.
 34. Дорошенко М.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. –К.: Вища школа, 1985. –163с.
 35. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія /Упоряд. А.М.Богуш. В 2-х ч. – К.: Вища школа, 1999.
 36. Дунаєвська Л. Добрий друг казка. Усна народна творчість як виховний засіб// Дошкільне виховання. -№8. –1980. –с.8-10.
 37. Ефимов А.И. Стилистка художественной речи. –2-е изд. Перераб. И доп. –М.: Изд-во Моск ун- та. –1961. –519 с.
 38. Запорожец А.В. психология восприятия ребенком дошкольником литературного произведения //Изб. Психологические труды.: В 2-х т. –М.: Пед-ка. –1986. –Т.1: Психическое развитие ребенка. –320 с.
 39. Збельська Н., Карпуніна Л. Стара казка на новий лад//Дошкільне виховання. –2001. -№5. –с. 26-28.
 40. Зенковский В.В.Психология детсва. –М.:Академия, 1996. –346 с.
 41. Иваненко А.П. Словарная работа с детьми четвертого года жизни: Автореф. дис… канд. педаг. наук:13.00.01. –М., 1971. –19 с.
 42. Іванішин В., Радевич –Винницький Я. Мова і нація. –Дрогобич: Відродження, 1994. 218 с.
 43. Ильяш М.И. Основы культуры речи: Уч. Пособие. –К.: Вища школа, 1984. –187 с.
 44. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мов. –К.: Вища школа, 1978. –378с.
 45. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. –К.: вища школа, 1982. –287 с.
 46. Костомаров В.Г. Культура речи и стиль. –М. –1960. –71с.
 47. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для суд-в філолог. Вузів. –К.:Академія, 1999. –288с.
 48. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник для студ-в філолог. Спец. Вищих навч. Закл. Освіти. –К.: “Академія”, 2000. –368 с.
 49. Краткий психологический словарь /Под ред А.В.Петровского. –М.: Политиздат, 1985. –431 с.
 50. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.: М.:Просв, 1969. – 212 с
 51. Лесін В.М. Словник літературознавчих термінів. –К.: Рад шк., 1985. – 250 с.
 52. Лингвистический энциклопедический словарь //Ред. В.Н.Ярцева. –М.:Сов. Энциклопедия, 1990. –636 с.
 53. Львов М.Р. Риторика. –М.: Академия, 1999. –256с.
 54. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. –К., 1999. –286 с.
 55. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: навчальний посібник. –К.: Либідь,1998. –416 с.
 56. Мацько Л. І., Мацько О.М. Риторика. Навч. Посіб. К.Вища шк.., 2003. 311 с.
 57. Новий тлумачний словник української мови. У 4 –х т. укл. В.Яременко, О.Сліпушко. Т. 1. –К.:Аконіт, 1999. –910 с.
 58. Новий тлумачний словник української мови. У 4 –х т. укл. В.Яременко, О.Сліпушко. Т. 2. –К.:Аконіт, 1999. –911 с.
 59. Новий тлумачний словник української мови. У 4 –х т. укл. В.Яременко, О.Сліпушко. Т. 3. –К.:Аконіт, 1999. –927 с.
 60. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ столітті. –К.:Шкільний світ, 2001. –23с.
 61. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. –20 –е изд., стереотип. –М.: Рус. Яз., 1988. –750 с.
 62. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. Посібник для вчителів. –Тернопіль: навчальна книга. –Богдан, 2001. –224 с.
 63. Пентилюк М.І.Культура мови і стилістика. –К.: Вежа, 1994. –240 с.
 64. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – Тернопіль: навчальна книга. –Богдан, 2000. –248 с.
 65. Потебня О.О. Эстетика и поэтика. – М.: Ис-во, 1976. –189 с.
 66. Реформаторский Л.А. Введение в языковедение.: Учебник для студ-в высш. Учебн. Завед. // Ред В.А.Виноградов. –М.: аспект Пресс, 1996. –536 с.
 67. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь – справочник лингвистических терминов. –М.: Просв., 1976. –543 с.
 68. Розенталь Д.Э. Культура речи. –М.: Из-во Моск. Ун-та, 1964. –304с.
 69. Русанівський В.М. Культура української мови. –К.: Либідь, 1990. –304 с.
 70. Соссюр де Фердинанд. Курс загальної лінгвістики / ред. А.Корнійчук. –К.: Основи, 1998. –324 с.
 71. Українська мова. Енциклопедія. /Ред. Русанівський В.М., Тараненко О.О. – К.– 2000. – 752 с.

назад ... зміст

 

 
    Украинский портАл META-Ukraine