збагачення словника дошкільників експресивною лексикою народних Казок Реклама: хостинг в Украине бесплатно  
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - (карта сайта) - теорія і методика дошкільної освіти
 

 
Освітній портал
Интернет-университет информационных технологий

Руденко Алина - стихотворения
Руденко Аля
стихотворения >

 

 
 
 

Пояснювальна записка до спецкурсу
„Методика підготовки до школи ліворуких дітей”

Останні десятиріччя ХХ століття позначаються підвищенням інтересу щодо питання ліворукості та впливу цього феномену на розвиток дітей дошкільного віку, а саме особливості мовного розвитку та підготовки до школи ліворуких дітей.

З приводу виникнення ліворуких дітей існує низка протилежних теорій. Питання виникнення лівшества та особливості виховання та підготовки дітей до навчання у школі досліджувала низка вчених (Т.Доброхотова,  М. Безруких, Н.Брагіна, Н.Бехтерєва, С.Медведєв, Марион Анкет, А.Москвін, Ф.Гасімов, Є.Хомська, І.Єфімова, Є.Будика, Є. Енікопова тощо).

За даними численних досліджень мозок ліворуких дітей з народження пристосований до іншого типу мислення - творчого (з пріоритетом правої півкулі головного мозку). Науково доведено існування ліворуких дітей, методика підготовки яких до школи майже не відрізняється від звичайної, та „прихованих ліворуких” (віддають перевагу правою рукою, але ведуче око –ліве, або навпаки ведуча ліва рука, а ведуче  око- праве). У таких дітей за умов незнання правильної методики підготовки до школи з часом виникають певні  „шкільні” труднощі. За таких обставин більша частина енергії дитини витрачається на адаптацію, при цьому пізнавальна активність страждає, з’являються специфічні помилки (дзеркальне письмо тощо).

Даний спецкурс має за мету озброїти студентів теоретичними знаннями, новими концептуальними підходами роботи з ліворукими дітьми, та методикою підготовки до школи дітей лівшей.

Структура програми спецкурсу дозволяє студенту обрати індивідуальний графік вивчення лекційного матеріалу та виконання  практичних завдань. Лекційний матеріал містить основні положення курсу, визначення, факти і приклади.

Практичні завдання побудовано на базі лекційного матеріалу та призначено задля самостійної роботи студентів із засвоєння основних положень курсу, встановленню логічних зв’язків між окремими частинами лекційного матеріалу і закріпленню отриманих знань. Словник термінів та понять містить необхідні для розуміння лекційного матеріалу терміни.

У процесі засвоєння означеного спецкурсу студенти дошкільного факультету повинні бути обізнані :
- Зі змістом та завданнями навчання і виховання ліворуких дітей.
- Історією виникнення теорії лівшества.
- Особливостями  ліворуких дітей.
- Методикою підготовки руки амбідекстірів та ліворуких дітей до письма
Студенти повинні вміти:
- Використовувати тести на визначення ведучої руки, ноги, вуха, ока та домінуючої півкулі для дітей дошкільного віку.
- Визначати особливості мімічної мускулатури дітей і на основі цього ведучої півкулі головного мозку.
- Складати систематизовану картотеку науково-методичних публікацій, що розкривають специфіку і зміст занять з  ліворукими дітьми.
- Добирати і систематизувати дидактичні ігри і вправи відповідно до кожного  розділу програми.
Студенти повинні добре володіти:
- Методикою підготовки ліворуких дітей до школи.
- Методикою роботи з амбідекстрами
- Засобами створення дидактичних ігор, логічних задач для підготовки ліворуких дітей до шкільного навчання.
- Технологіями обстеження дітей дошкільного віку, визначення причин ліворукості і планування заходів для кращої адаптації дітей в середовищі однолітків, складання протоколів дослідів, обробка й оформлення результатів дослідження.

Характеристика модульного контролю, вимоги до підсумкового залікового кредиту
Компоненти контролю та оцінки знань та вмінь студентів. Принципи контролю за успішністю: пред’явлення єдиних вимог; об’єктивність, систематичність, системність, індивідуальний характер контрою; диференційований контроль
Функції контролю (контрольна, навчально-виховна, організаторська, розвивальна, стимулювальна, управлінська, діагностична, прогностична)
Методи контролю усний, письмовий, практичний, програмований.
Форми контролю - усне чи письмове опитування, колоквіум, полілог, семінар, тестування
Види контролю ( попередній (вихідний), поточний, тематичний, підсумковий)

Критерії оцінювання.

Контроль якості навчання здійснюється через поточне оцінювання результатів діяльності на заняттях .Залікові тематичні роботи можуть здійснюватися у вигляді: практичної роботи; рефератів та дослідницьких робіт за темою, що вивчається; культурологічних ігор-заліків за змістом вивченого матеріалу; захисту власних проектів; поточні опитування  (тестування після кожного змістовного модулю)

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи  оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи.

Оцінки академічної успішності студента за підсумками кожного залікового кредиту


Шкала ЕSTS

Національна шкала

Примітка

A

90-100

Відмінно

Запис підсумкової оцінки у балах національної шкали у залікову книжку і відомість

Призначається стипендія за підсумками виконання індивідуального  навчального плану студента

BC

75-89

Добре

DE

60-74

Задовільно

FX

35-59

Незадовільно

Без запису в заліковій книжці

можливість повторного складання під час підсумкової атестації

F

1-34

Незадовільно

Обов’язків повторний курс поза держбюджетом

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу:
1 рівень – початковий ( пізнавальний) на якому студент розпізнає та відтворює окремі факти, елементи об’єктів при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них, або дій з ними.
2 рівень - середній (репродуктивний), на якому студент здійснює репродуктивну дію (копію) шляхом самостійного відтворення і застосування інформації про раніш засвоєну основу.
3 рівень  - достатній (конструктивно-варіативний). Відбувається суб’єктивно нова інформація в процесі самостійної побудови або трансформації відомої основи для виконання нової дії у нетиповій ситуації.
4 рівень - високий (творчий ). Результатом цієї діяльності є самостійне конструювання орієнтаційної основи. В процесі цієї діяльності створюється об’єктивно нова інформація.
При оцінюванні практичних робіт необхідна комплексна оцінка, що містить такі критерії за якістю: розкриття та відповідності теми, що вивчається; якість композиції, відповідно до вивчених правил та закономірностей.

Бюджет учбового навантаження  програма спецкурсу передбачає 6 обов’язкових лекційних годин, 16 практичних та 2 години залік.

Види та форми навчання. Основною одиницею учбової роботи є лекційно-практичне        навчання. Пропонується такий баланс часу на засвоєння матеріалу: 30-40% часу витрачається на засвоєння теоретичного матеріалу; 70-60% часу – на виконання практичних завдань, тренінгів.

Орієнтовний розподіл годин за темами
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади курсу „Методика підготовки ліворуких дітей до школи”

 

Теми лекційних занять

Всього годин

Лекції

Семінари

Практичні

1.

Предмет і завдання курсу „Методика підготовки ліворуких дітей до школи”

2

2

 

 

2.

Теоретичні засади лівшества

4

2

2

 

3.

Діагностика ліворукості у дітей

4

2

 

2

(зміст) назад ... далі